Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IRYS.CO.UK (18.09.2017)

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Irys Cosmetics;
1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.irys.co.uk, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.7. Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Irys Cosmetics LTD a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.irys.co.uk.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.irys.co.uk, prowadzony jest przez Irys Cosmetics LTD
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Irys Cosmetics LTD zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.irys.co.uk oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja treśi Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Irys Cosmetics LTD może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Irys Cosmetics LTD za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Irys Cosmetics LTD
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Irys Cosmetics LTD
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Irys Cosmetics LTD,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Wielkiej Brytanii prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy kupna-sprzedaży
4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu zasad umow cywilno-prawnych w zakresie kupna-sprzedazy.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.irys.co.uk, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu i kosztu dostawy,
e) szacowanego czasu dostawy.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Irys Cosmetics LTD Umowy kupna-sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Irys Cosmetics LTD zaplaty, o której mowa powyżej (4.6).

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.irys.co.uk oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Wielkiej Brytanii i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się odpowiednio przesylka pocztowa lub kurierska. Sposob, szacowany termin i koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w funtach szterlingach i zawierają podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zaplaty:
a) przelewem na numer konta bankowego wskazanego na irys.co.uk
b) płatnością w systemie bankowości elektronicznej (m.in. PAYPAL) na stronie sklepu www.irys.co.uk,
c) płatnością przy odbiorze towaru w sklepie wg lokalizacji w Londynie wskazanych na irys.co.uk

VII. Prawo do odstąpienia od umowy i skutki odstąpienia od umowy
7.1 Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy kupna-sprzedazy. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
7.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie, Klient musi poinformować IRYS COSMETICS LTD, 36 HIGH STREET, TW3 1NW LONDON , info@irys.co.uk o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) lub wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy na stronie internetowej www.irys.co.uk.
7.3 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzyma zwrot płatności dokonanych w zwiazku z zawarta umowa kupna-sprzedazy, nie później niż w ciagu 14 dni od dnia zlozenia oswiadczenia o ktorym mowa w pkt. 7.2 Zwrot płatności dokonany bedzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że obustronnie zostanie uzgodnione inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient ponosi bezposrednie koszty zwrotu przedmiotu umowy kupna-sprzedazy. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości przedmiotu umowy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.4 Zwrot płatności moze zostac wstrzymany do czasu otrzymania zwrotu przedmiotu umowy lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.
Odeslanie i zwrot powinny nastapic niezwłocznienie później niż w ciagu 14 dni od dnia zlozenia oswiadczenia o ktorym mowa w pkt. 7.2

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Irys Cosmetics LTD jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy kupna-sprzedazy
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bogdan@irys.co.uk. - Irys Cosmetics LTD zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
8.3. Irys Cosmetics LTD nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Irys Cosmetics LTD podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Irys Cosmetics LTD o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: IRYS COSMETICS LTD, 36 HIGH STREET, TW3 1NW LONDON, mailowo pod adres info@irys.co.uk lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Irys Cosmetics LTD zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
10.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych nalezy w pierwszej kolejnosci rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Irys Cosmetics LTD a Klientem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Irys Cosmetics LTD
10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa konsumenckiego m.in Distance Selling Regulations (DSR) 2000, Consumer Protection (Distance Selling) Directive 97/7/EC, Electronic Commerce Directive 2000, Consumer Rights Act 2015.Polskie Kosmetyki UK


Istniejemy już 10 lat na rynku w UK.


Polskie Kosmetyki Sklep Internetowy UK:


Polskie Kosmetyki Londyn

Polskie Kosmetyki w UK

Polskie Kosmetyki Ealing

Polskie Kosmetyki South Ealing

Polskie Kosmetyki Greenford

Polskie Kosmetyki West Ealing

Polskie Kosmetyki Hounslow

Polskie Kosmetyki Hanwell

Polskie Kosmetyki Hammersmith

Polskie Kosmetyki Feltham

Polskie Kosmetyki Hayes

Polskie Kosmetyki Harrow

Polskie Kosmetyki Uxbridge

Polskie Kosmetyki Croydon

Polskie Kosmetyki Stratford

Polskie Kosmetyki Watford

Polskie Kosmetyki Enfield

Polskie Kosmetyki Acton

Polskie Kosmetyki Borehamwood

Polskie Kosmetyki White City

Polskie Kosmetyki Brent Cross

Polskie Kosmetyki Wembley

Polskie Kosmetyki Sutton

Polskie Kosmetyki Grays

Polskie Kosmetyki BromleyPolskie Kosmetyki UK - wysyłka już w tym samym dniu na obszarze całej Wielkiej Brytanii.


Polskie Kosmetyki Oxford

Polskie Kosmetyki Reading

Polskie Kosmetyki Cambridge

Polskie Kosmetyki Colchester

Polskie Kosmetyki Cantenbury

Polskie Kosmetyki Brighton

Polskie Kosmetyki Portsmouth

Polskie Kosmetyki Bournemouth

Polskie Kosmetyki Exeter

Polskie Kosmetyki Plymouth

Polskie Kosmetyki Bristol

Polskie Kosmetyki Cardiff

Polskie Kosmetyki Swansea

Polskie Kosmetyki Coventry

Polskie Kosmetyki Leicester

Polskie Kosmetyki Watford

Polskie Kosmetyki Nottingham

Polskie Kosmetyki Sheffield

Polskie Kosmetyki Manchester

PolskaApteka Warrington

Polskie Kosmetyki Liverpool

Polskie Kosmetyki Blackpool

Polskie Kosmetyki Bradford

Polskie Kosmetyki Leeds

Polskie Kosmetyki York

Polskie Kosmetyki Hull

Polskie Kosmetyki Glasgow

Polskie Kosmetyki Edinburgh

Polskie Kosmetyki Livingston

Polskie Kosmetyki Ayr

Polskie Kosmetyki Paisley

Polskie Kosmetyki Dundee

Polskie Kosmetyki Aberdeen

Polskie Kosmetyki Inverness

Polskie Kosmetyki UK Dublin

Polskie Kosmetyki UK Belfast

pixel